• Vzdelávací program

 • Rámcový učebný plán pre gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským (od 2015/2016)

  PredmetRočníkSpolu
  1.2.3.4.
  Jazyk a komunikácia
  slovenský jazyk a literatúra 12
  prvý cudzí jazyk 14
  druhý cudzí jazyk 12
  Človek a príroda
  fyzika 5
  chémia 5
  biológia 6
  Človek a spoločnosť
  dejepis 6
  geografia 4
  občianska náuka 3
  Človek a hodnoty
  etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 2
  Matematika a práca s informáciami
  matematika 12
  informatika 3
  Umenie a kultúra
  umenie a kultúra 2
  Zdravie a pohyb
  telesná a športová výchova 8
  Ostatné
  školský vzdelávací program 30


  © aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.02.2020
  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • 00695106
   • 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • PaedDr. Jana Čibenková, zástupkyňa RŠ (vzdelávanie) jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka, zástupca RŠ (šport) vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • PaedDr. Katarína Moravcová, zástupkyňa RŠ (školský internát) katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Mária Dubová, sekretárka RŠ maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • Zdenka Konštiaková, vedúca ŠJ zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • skola@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie