• Žiacka školská rada

     • Štatút ŽŠR

     • ŽŠR vznikla z iniciatívy študentov športového gymnázia prijatím štatútu dňa 21.10.2007.

       

      Štatút žiackej školskej rady (SR)

       

      Preambula

                  V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

       

      Článok I.

      Základné ustanovenie

      1. Názov: Žiacka školská rada Spojenej školy
      2. Adresa sídla: Rosinská cesta č. 4, 010 08 Žilina

       

      Článok II.

      Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

      1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
      2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

       

      Článok III.

      Činnosť žiackej školskej rady

      1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na školské, mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
      2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
      3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
      4. Iniciuje školskú záujmovú činnosť.
      5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
      6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
      7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.

       

       

      Článok IV.

      Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

      1. Žiacka školská rada má 13 členov
      2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
      3. V každej triede sa zvolí jeden, maximálne dvaja zástupcovia tajným hlasovaním.
      4. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
      5. Z každej voľby sa robí zápisnica.
      6. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.
      7. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, nový člen sa zvolí novým tajným hlasovaním v triede.

       

      Článok V.

      Práva a povinnosti člena žiackej rady

      1. Člen má právo:

      a) voliť a byť volený

      b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady

      c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania

       žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať

      d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady

      e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály

      1. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
      2. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
      3. Z každého zasadnutia žiackej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

       

      Článok VI.

      Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

      1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.
      2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

       

      Článok VII.

      Hospodárenie žiackej školskej rady

      1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určených v súlade s osobitnými predpismi.
      2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.
      3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

       

      Článok VIII.

      Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

       

      Článok IX.

      Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 21. 11. 2007 a od toho dňa nadobúda platnosť.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • Vrátnica - školský internát: 0918370886 Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Riaditeľ: 041/5004410
   • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
   • 00695106
   • 2020678055
   • PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • PaedDr. Jana Čibenková, zástupkyňa RŠ (vzdelávanie) jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046
   • PaedDr. Vladimír Kuťka, zástupca RŠ (šport) vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252
   • PaedDr. Katarína Moravcová, zástupkyňa RŠ (školský internát) katarina.moravcova@sportovaskolaza.sk 0918370885
   • Mária Dubová, sekretárka RŠ maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004408, kl.218
   • Zdenka Konštiaková, vedúca ŠJ zdena.konstiakova@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • skola@sportovaskolaza.sk
   • skola@sportovaskolaza.sk
  • Prihlásenie