• Vzdelávací program

 • Rámcový učebný plán pre gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským (od 2015/2016)

  PredmetRočníkSpolu
  1.2.3.4.
  Jazyk a komunikácia
  slovenský jazyk a literatúra 12
  prvý cudzí jazyk 14
  druhý cudzí jazyk 12
  Človek a príroda
  fyzika 5
  chémia 5
  biológia 6
  Človek a spoločnosť
  dejepis 6
  geografia 4
  občianska náuka 3
  Človek a hodnoty
  etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 2
  Matematika a práca s informáciami
  matematika 12
  informatika 3
  Umenie a kultúra
  umenie a kultúra 2
  Zdravie a pohyb
  telesná a športová výchova 8
  Ostatné
  školský vzdelávací program 30


  © aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2022