• Školský parlament

     • Štatút ŠP

     •  

       

      Školský parlament vznikol z iniciatívy žiakov STREDNEJ ŠPORTOVEJ ŠKOLY v Žiline prijatím tohto štatútu

       

      Štatút školského parlamentu (SR)

       

      Preambula

                  V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

       

      Článok I.

      Základné ustanovenie

       1. Názov: Školský parlament Strednej športovej školy v Žiline
       2. Adresa sídla: Rosinská 6, 010 08 Žilina

       Článok II.

      Pôsobnosť a poslanie školského parlamentu

       1. Školský parlament je ustanovený podľa § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
       2. Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

      Článok III.

      Činnosť školského parlamentu

       1. Školský parlament sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na školské, mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
       2. Školský parlament rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
       3. Školský parlament prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
       4. Iniciuje školskú záujmovú činnosť.
       5. Školský parlament a sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
       6. Školský parlament volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
       7. Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jeho platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie školského parlamentu vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu. Zasadnutie školskej rady sa môže uskutočniť aj online formou. Takisto aj hlasovanie je možné uskutočniť online.

      Článok IV.

      Zloženie školského parlamentu a spôsob voľby jeho členov

       1. Školský parlament má zastúpenie minimálne jedného žiaka z každej triedy.
       2. Členmi školského parlamentu sú zastupovaní všetci žiaci školy.
       3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.
       4. Členovia školského parlamentu si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním. Hlasovanie sa môže uskutočniť aj online.
       5. Z každej voľby sa robí zápisnica.
       6. Predsedom školského parlamentu sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.
       7. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, nový člen sa zvolí novým tajným hlasovaním v triede.

       Článok V.

      Práva a povinnosti člena školského parlamentu

       1. Člen má právo:

      a) voliť a byť volený

      b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu školského parlamentu

      c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania školského parlamentu a slobodne sa k nim vyjadrovať

      d) hlasovať ku všetkým uzneseniam školského parlamentu

      e) predkladať na rokovanie školského parlamentu vlastné námety, prípadne materiály.

       1. Člen školského parlamentu je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
       2. Člen školského parlamentu je povinný zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
       3. Z každého zasadnutia školského parlamentu sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

       Článok VI.

      Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

       1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.
       2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

       Článok VII.

      Hospodárenie školského parlamentu

       1. Školský parlament zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy, na tento účel určených v súlade s osobitnými predpismi.
       2. Školský parlament nemá vlastný majetok.
       3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

       Článok VIII.

      Školský parlament zasadá v určený deň, druhý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak. Školský parlament môže zasadať aj online.

      Článok IX.

      Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí školského parlament dňa 06.09.2023 a od toho dňa nadobúda platnosť.

  • Kontakty

   • Stredná športová škola
   • 041/5004408
   • Vrátnica (spojovateľka) - škola: 041/5004408 Vrátnica - školský internát: 0918370886
   • Rosinská 6 010 08 Žilina Slovakia
   • IČO: 55494099
   • DIČ: 2122053142
   • 100019964
   • E0007603849
   • PaedDr. Peter Hruška peter.hruska@sportovaskolaza.sk 041/5004410, 0907849466
   • Mária Dubová maria.dubova@sportovaskolaza.sk 041/5004409 - 10 agenda korešpondencie, odpisov vysvedčení a pod.
   • PaedDr. Jana Čibenková jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk 0917823046 agenda školských akcií, maturitných skúšok, výchovno-vzdelávacích záležitostí teoretického a praktického vyučovania
   • PaedDr. Vladimír Kuťka vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 0908902252 agenda rezervácií športovísk, športovej prípravy, prijímacieho konania
   • Mgr. Erika Kobyliaková erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0917792745
   • Mgr. Emília Berešíková emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 0918370885 agenda prijímania žiakov do školského internátu a výchovno-vzdelávacích záležitostí v školskom internáte
   • Ing. Renáta Orješková renata.orjeskova@sportovaskolaza.sk 041/5004408 ekonomická agenda
   • Alexandra Baránková alexandra.barankova@sportovaskolaza.sk 0918222935
   • Zdenka Konštiaková skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk 0918370887 041/5006614 - 15
   • Číslo účtu školy (bežný) SK64 8180 0000 0070 0068 8652
   • Číslo účtu školskej jedálne (stravovací) SK14 8180 0000 0070 0068 8679
   • https://www.facebook.com/sportovaskolaza
   • https://www.youtube.com/channel/UCsnkwuMEzae8-uO7gyCkmtw
  • Prihlásenie